Försäkring

Allt gods är försäkrat med speditörens ansvarsförsäkring i enlighet med de allmänna villkoren av Estlands logistik- och speditionsförbund (ELEA) och CMR-konventionen.

Speditörens ansvar står i direkt samband med det transporterade godsets bruttovikt. Enligt ELEA:s allmänna villkor uppgår speditörens ansvar till ett belopp på högst 8,33 SDR (http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx) per bruttokilogram av skadat eller förlorat gods. Vid transport av mer värdefullt gods rekommenderar vi att teckna ett separat transportförsäkringsavtal som täcker transportrisker till godsets hela värde.

Exempel 1

Kunden skickar en anordning med vikt på 100 kg och värde på 300 euro till England. Godset skadas under transport och blir oanvändbart.
Beräkning: 100kg x 8,33SDR x 1,17=975 EUR
Eftersom CMR-försäkringen täcker anordningens värde är separat transportförsäkring inte nödvändig ...

Exempel 2

Kunden skickar 40 bärbara datorer till Spanien. Värdet på en dator är 600 euro, försändelsens totalvärde är således 24000 euro. Totalvikten är 103 kg. Datorerna skadas under transport och blir oanvändbara.
Beräkning: 103 kg x 8,33 SDR x 1,17 =1004 EUR

Beloppet understiger datorernas totalvärde. I sådana fall rekommenderas kunden alltid att beställa extra transportförsäkring för godset ...

Kontakta oss!